Đường Thái Lan Giá Sỉ

  • Đơn vị tính:      Kg
  • Độ màu:           Max 45 ICUMSA
  • Độ Pol:             Min 99,8%
  • Độ ẩm:             Max 0,04%
  • Đường khử:     Max 0,04%
  • Tạp chất không tan: max 100 ppm